Onze visie op ondersteuning

Ieder kind is uniek en leert leven op zijn eigen manier en binnen zijn eigen mogelijkheden in een groep 

Het beste onderwijs
Ieder kind heeft recht op het beste onderwijs en wij doen elke dag ons uiterste best om dit waar te maken. Wat voor een kind het beste onderwijs is, is per kind verschillend. Ieder kind heeft eigen 'onderwijsbehoeften', welke behoeften dit zijn, proberen wij samen met ouders (verzorgers) te achterhalen en binnen onze mogelijkheden laten wij het onderwijs op deze behoeften aansluiten. Soms hebben leerlingen het moeilijk op school, vinden leren lastig, kunnen zich moeilijk concentreren of hebben meer uitdaging nodig dan ze in het reguliere programma krijgen. Dit zijn specifieke behoeften en vraagt om 'ondersteuning'.

De intern begeleider
De ondersteuning op onze school wordt gecoördineerd door (juf) Ellen Meijer. Juf Ellen is onze intern begeleider (afgekort: IB). 

Passend onderwijs
Elk kind heeft recht op kwalitatief goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Vanaf 1 augustus 2014 geldt de wettelijke regeling: passend onderwijs.

Samenwerkingsverband Oost Achterhoek
Elke school in Nederland is aangesloten bij een ‘Samenwerkingsverband’. In het geval van de Sint Liborius is dit het SWV Oost Achterhoek: http://swvoostachterhoek.nl/site/ Zij coördineren de ondersteuning en de zorg in de regio bij een heleboel scholen. De regie ligt echter bij de scholen zelf.

Zorgplicht
Passend onderwijs betekent voor scholen dat ze op zoek gaan naar onderwijs wat past bij een leerling, ook als deze leerlingen ondersteuning (voorheen noemde men dit ‘zorg’) nodig heeft.  Anders gezegd; het is goed onderwijs dat aansluit bij de onderwijsbehoefte van elke leerling. Voordat een leerling naar school gaat, moet dus worden vastgesteld welke onderwijsbehoefte hij of zij heeft. Dit geldt ook voor leerlingen die al op school zitten. Op basis van de behoefte stelt de school een passend onderwijsaanbod vast. Het kan zijn dat leerlingen extra ondersteuning nodig hebben. Vaak kan de school deze ondersteuning zelf bieden. Wanneer dit niet het geval is, dan is de school verplicht om te kijken waar die ondersteuning wel geboden kan worden. Deze werkwijze heet zorgplicht. De samenwerking tussen scholen is dus erg belangrijk, evenals het inzicht in ondersteuning op de scholen.

“Essentius, altijd de beste keuze”
Onze school heeft een schoolondersteuningsprofiel. Een schoolondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning (de ondersteuning waarop alle kinderen kunnen rekenen) en over wat onze school verder aan (extra) ondersteuning biedt. We leggen daarin vast waar onze school qua onderwijs (ondersteuning) voor staat. De schoolondersteuningsprofielen van alle scholen van onze Stichting Essentius en onze Samenwerkingsverbanden Doetinchem en Oost Achterhoek tezamen vormen de basis van alle ondersteuningsvoorzieningen in de regio. Op die manier is er voor alle kinderen een plek om onderwijs en ondersteuning te krijgen, passend bij hun kind kenmerken en ondersteuningsvragen.

Kijkt u op de website van ons samenwerkingsverband voor meer informatie:
http://www.swvoostachterhoek.nl

'Denk win win' en ondersteuning
Als een kind ondersteuning krijgt of nodig heeft, informeren wij u hier uiteraard over. Dit zal vooral gebeuren tijdens oudergesprekken. Om een kind goed te kunnen ondersteunen, hebben we ouders ook nodig. Wij zien ouders als expert van het eigen kind en als we dit combineren met onze kennis als professional over een kind op school, komen we verder en kunnen we de beste wijze van handelen bepalen voor kind(eren). We vinden het belangrijk dat een ouder bij ons komt als zij zorgen hebben over hun kind(eren). Dit mag een ouder andersom ook van ons verwachten. Soms kan het zijn dat een kind een specifieke ondersteuningsvraag heeft, waarbij de hulp gewenst is van een externe professional. De leerkracht is altijd het eerste aanspreekpunt, de IB-er ondersteunt hierbij.  

Beschikbare deskundigheid voor ondersteuning
Voor leerlingen die specialistische ondersteuning nodig hebben, beschikt onze school over specifieke deskundigheid (interne deskundigheid). Daarnaast kunnen wij een beroep doen op deskundigen vanuit ons eigen loket (ondersteunende interne deskundigheid) en van buiten (externe deskundigheid). 

Wij hebben specifieke deskundigheid in huis (interne) op het gebied van: autisme (geef me de vijf), taal/lezen, rekenen, kleuterontwikkeling. Meer- en/of hoogbegaafde kinderen van groep 1 t/m 7 kunnen onze bovenschoolse plusklassen bezoeken (indien zij hiervoor in aanmerking komen), daarnaast  bezoeken deze leerlingen in groep 8 een middag in de week de talentenklas op het VO.

Ons eigen loket (ondersteunend intern) kan de volgende deskundigheden bieden: een deskundige op het gebied van vormen van autisme (auti-specialist), een gedragsspecialist, beeldcoaches, specialist jonge kinderen, lees/ dyslexiespecialist, taal- en rekenspecialisten, psychodiagnostisch medewerker, specialist excellente leerlingen en specialist Wetenschap & techniek. E.e.a. wordt aangestuurd door een coördinator die tevens voorzitter is van het netwerk van intern begeleiders.

 Extern maken wij vooral gebruik van de expertise van het speciaal onderwijs. Ambulante begeleiders kunnen beperkt worden ingezet bij leerlingen met een rugzak. Wij maken gebruik van de ambulant begeleiders van cluster 2 (lees- en spraakbeperkingen) en 4 (gedragsvragen). We maken ons sterk om de expertise die de ambulant begeleiders de school inbrengen onszelf eigen te maken.

De orthopedagoog van buiten vervult een belangrijke rol in het ondersteuningsteam van de school en doet indien wij dat nodig achten extra onderzoek. Ook de schoolmaatschappelijk werker kan aanschuiven in het ondersteuningsteam.