Leerrecht 

Ieder kind heeft recht op onderwijs! 

Als ouder wordt u geconfronteerd met de leerplichtwet. Uw kind mag niet zomaar wegblijven van school. Toch kan het voorkomen dat er een reden is waarom uw kind niet naar school kan. Er zijn uitzonderingen die de leerplichtwet biedt om u in deze gevallen tegemoet te komen.

Vanaf vijf jaar is elk kind leerplichtig. Bij verzuim gelden de volgende regels: 

Ziekte:
Als kinderen niet naar school kunnen door ziekte verzoeken wij u als ouders dit door te geven aan de administratie. U kunt dit telefonisch doen of via een briefje. Bij bezoek arts, specialist etc. kunt u dit doorgeven aan de leerkracht. De school registreert de afwezigheid van de kinderen. Bij afwezigheid van kinderen zonder bericht wordt contact opgenomen met de ouders. 

Bijzonder verlof aanvragen:
Dit dient ten allen tijde schriftelijk bij de directie te worden aangevraagd per mail op sintliborius@essentius.nl of per brief. Bij ongeoorloofd schoolverzuim zal dit gemeld worden bij de leerplichtambtenaar. 

De scholen in Dinxperlo, De Heurne en Breedenbroek voeren een gezamenlijk beleid in deze: 
- Tijdens de schooltijden wordt geen vakantieverlof verleend. 
- Slechts in een uitzondering kan de directeur hiervan afwijken. 
- Overige verlofaanvragen zoals bruiloft, jubilea etc. dienen bij de directeur te worden aangevraagd. 

Verlof in geval van 'gewichtige omstandigheden'
Onder 'gewichtige omstandigheden' vallen situaties die buiten de wil van ouders en/of leerling liggen. Voor bepaalde omstandigheden is het mogelijk vrij te vragen. Hierbij kunt u denken aan:
- een verhuizing van het gezin (maximaal een dag)
- het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tweede t/m derde graad (een of ten hoogste twee dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van de belanghebbende)
- 12,5-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders (maximaal een dag)
- 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders (maximaal een dag)
- ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad (periode in overleg met de directeur)
- overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad (maximaal 4 dagen), van bloed- of aanverwanten in de tweede graad (maximaal twee dagen)
- voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof

U moet een aanvraag voor verlof in geval van 'gewichtige omstandigheden' bij voorkeur vier weken van te voren, of als dit niet mogelijk is uiterlijk twee dagen na het ontstaan van de verhindering, inleveren bij de schoolleiding.

Wanneer wordt een verzoek zeker afgewezen?
- familiebezoek in het buitenland
- vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding
- vakantie in verband met een gewonnen prijs
- vakantie bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden
- uitnodiging van familie of vrienden om buiten de eigen schoolvakanties op vakantie te gaan
- eerder vertrekken of later terugkeren in verband met (verkeers)drukte
- verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn
- deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband

Op vakantie onder schooltijd
Voor vakantie onder schooltijd wordt alleen in uitzonderingsgevallen toestemming gegeven. Een uitzondering kan zijn als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan door de specifieke aard van het beroep van een van de ouders. In dat geval mag de directeur uw kind eenmaal per schooljaar vrijgeven, zodat er toch een gezinsvakantie mogelijk is. Het moet gaan om de enige gezinsvakantie in het schooljaar. Bij de aanvraag moet u een werkgeversverklaring voegen waaruit de specifieke aard van het beroep van de ouder blijkt. Verder is het belangrijk om te weten dat:
- u de aanvraag minstens acht weken van tevoren bij de directeur moet indienen
- de verlofperiode maximaal tien schooldagen mag beslaan
- de verlofperiode niet in de eerste twee weken van het schooljaar mag vallen

Helaas komt het wel eens voor dat een leerling tijdens de vakantie ziek wordt en daardoor pas later op school kan terugkomen. U moet dit dan zo spoedig mogelijk melden aan de schoolleiding en na terugkeer een doktersverklaring overleggen, waaruit de periode en de aard van de ziekte blijken.

Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen
Wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging bestaat er recht op verlof. Als richtlijn geldt hiervoor dat een dag per verplichting vrij wordt gegeven. indien uw kind gebruik maakt van deze vorm van extra verlof, dient u dit minimaal twee dagen van te voren bij de directeur van de school te melden.

De directeur neemt een besluit over een verlofaanvraag voor een periode van maximaal tien schooldagen. Als een aanvraag voor verlof vanwege 'gewichtige omstandigheden' meer dan tien schooldagen beslaat, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de gemeente Aalten. In de meeste gevallen laat deze zich door de schoolleiding adviseren voor een besluit te nemen.