Communicatie 

Op de Sint Liborius vinden we communicatie met ouders (verzorgers) erg belangrijk en we doen ons best dit zo goed mogelijk te doen.

Algemene communicatie met ouders

Ouders zijn altijd welkom in onze school. We gaan met ouders om zoals we willen dat er met ons omgegaan wordt: met respect. We staan open voor contacten met ouders en nemen ouders serieus. We staan ouders netjes te woord en groeten ouders als we ze in onze school tegenkomen. Tussen 14.15 uur en 14.45 uur zijn we niet bereikbaar voor ouders in verband met pauze. Alleen in noodgevallen wijken we hier vanaf.

Omdat we de lijnen graag kort houden, zijn de leerkrachten het eerste aanspreekpunt voor ouders. Mochten ouders behoefte hebben aan een gesprek met de intern begeleider of de directeur dan is dit mogelijk. Een afspraak maken is dan wenselijk.

Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Op de Sint Liborius vinden we communicatie met ouders (verzorgers) erg belangrijk. Ouders zijn welkom in onze school. We gaan met ouders om zoals we willen dat er met ons omgegaan wordt: met respect. Westaan open voor contacten met ouders en nemen ouders serieus. We staan ouders netjes te woord en groeten ouders als we ze in onze school tegenkomen. We houden lijnen graag kort, daarom zijn leerkrachten het eerste aanspreekpunt voor ouders. Mochten ouders behoefte hebben aan een gesprek met de intern begeleider of de directeur dan is dit mogelijk. Een afspraak maken is dan wenselijk.

Communicatie over datums via  Klasbord - Ouders kunnen in de ouderapp Klasbord de digitale schoolkalender onder het kopje KALENDER inzien. Hierin staan vastgestelde data voor activiteiten die in de loop van een schooljaar plaats zullen vinden. Deze data zijn door het team vastgesteld voor de zomervakantievan het vorige schooljaar en er wordt in principe niet van afgeweken. Als dit door omstandigheden toch voor mochtkomen, wordt dit tijdig gecommuniceerd naar ouders.

Communicatie via website, Klasbord (app), Instagram en Facebook - De website wordt up to date gehouden doorde leerkrachten, de (waarnemend) directeur en de ICT-er. Regelmatig plaatsen leerkrachten algemene informatie over hun groep in Klasbord. De school heeft ook een eigen Instagram en  Facebookpagina, die ook beheerd wordt door een leerkracht. Korte, actuele nieuwsberichten en foto's plaatsen we hier. Door middel van een toestemmingsformulier hebben ouders wel of geen toestemming verleend voor het plaatsen van foto’s in enop sociale nieuwsmedia.

Communicatie via mail/berichten Klasbord - Ouders en leerkrachten mailen of berichten via Klasbord indien nodig over kinderen en groepszaken

Communicatie over leerlingen - In de digitale schoolkalender worden de exacte data vermeld van oudergesprekken (3x per schooljaar) – via een digitale uitnodiging kunnen ouders zich inschrijven. Het is ALTIJD mogelijk een gesprek aan te vragen buiten deze vaste momenten om. Leerkrachten nodigen ouders direct uit voor een gesprek wanneer zij dit noodzakelijk achten.

Wegbrengen en halen - De inloop voor onze leerlingen is elke schooldag tussen 8.20 en 8.30 uur. Leerlingen komen zelf door de voordeur naar binnen en gaan zelf naar het lokaal. Er wordt niet buiten gespeeld op het plein, leerlingen komen meteen naar binnen. Leerkrachten zijn bij het lokaal en vangen hun leerlingen op. Ouders mogen hun kind tot de voordeur brengen of tot aan de schoolpoort, naar wens. Voor enkele leerlingen kunnen er andere afspraken gemaakt worden; maatwerk per kind. Zeker voor startende kleuters is dit wenselijk. Deze afspraken worden gemaakt tussen leerkrachten en ouders, passend bij het kind. Enkele weken per schooljaar zijn er inloopweken voor alle leerlingen en ouders, verzorgers.

Oudergesprekken: gesprekken over leerlingen

Bij de start van het nieuwe schooljaar  nodigen wij alle ouders en hun kind van groep 1 t/m 8 graag uit voor een ouder-kindgesprek. Deze gesprekken zijn bedoeld ter kennismaking met (nieuwe) leerkrachten en het onderwijs in de nieuwe groep van uw kind(eren), maar ook over wat u en uw kinds verwachtingen en behoeften zijn voor het komende schooljaar. 

In februari/maaart en in juni vinden oudergesprekken voor groep 1 t/m 7 plaats. In deze gesprekken staan hoofd, hart en handen centraal. Deze gesprekken zijn alleen voor ouders.  Ouders worden uitgenodigd om in te schrijven via Klasbord.

Naast deze vaststaande gesprekken, willen wij opmerken dat het altijd mogelijk is een gesprek aan te vragen buiten deze gesprekkencyclus om. U mag leerkrachten hiervoor gewoon (na schooltijd) benaderen. Zij zijn telefonisch, per mail (te vinden in de schoolgids) of per ouderapp bereikbaar. We hechten grote waarde aan goed contact met ouders en nemen zelf proactief contact met u op als dit nodig is.   

Adviesgesprekken groep 8

Groep 8 heeft een eigen gesprekscyclus vanwege de advisering voortgezet onderwijs. Eind grep 6/begin groep 7 geven we al een voorzichtig pré advies. In groep 8 zijn de adviezen definitief.

De adviesgesprekken voeren we met kind en ouder en vinden plaats in het begin van januari 2024 en midden/eind maart 2024. Kinderen en ouders worden hiervoor uitgenodigd via Klasbord. Tijdens de gesprekken in januari staat het VO-advies centraal. Leerkrachten adviseren leerlingen naar welke VO richting zij het beste kunnen gaan. Dit advies komt tot stand met behulp van gegevens uit observaties, scores op ‘hoofd-hart-handen’ toetsen/vragenlijsten van IEP en methodetoetsen, algehele werkhouding en motivatie tot leren. Leerkrachten zullen tijdens de gesprekken toelichten wat zij zien en welke leerrichting zij passend vinden bij uw kind.  De doorstroomtoets groep 8 is (vaak) een bevestiging van reeds verzamelde informatie. Mocht dit niet zo zijn en zijn er opvallende afwijkingen, gaan leerkrachten opnieuw met ouders en kind in gesprek.