Missie


Het is onze missie om kinderen te ' leren leven' Kinderen zijn uniek, worden gezien en weten dat ze ertoe doen op onze school. Ze halen het beste uit zichzelf en ervaren successen. Ze leren het ‘zelf te doen’ en zijn klaar voor een toekomst waarin ze met hun talenten, dromen kunnen waarmaken. Het team van de Sint Liborius werkt samen en leert van (en met) elkaar, de ouders, de leerlingen en de omgeving om alle kinderen zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen en op te laten groeien tot zelfbewuste, proactieve, sociale en evenwichtige volwassenen.

Visie op onderwijs

Onze visie is het waarom achter ons onderwijs Professor Stephen R. Covey zegt dat leren leven heel simpel samen te vatten is in 4 belangrijke domeinen:live, love, learn en leave a legacy. In het Nederlands: “leef, heb lief, leer en laat iets na”. Wij willen graag investeren in deze domeinen om zo onze leerlingen klaar te stomen voor het leven in de toekomst. Het gedachtegoed van deze professor is de inspiratie achter onze visie.

Onze visie in een film: https://youtu.be/xiR_Q7EcKxc

 Om te kunnen leren leven werken we met de 8 eigenschappen van prof. Covey:

Ik ben uniek”

“Ik ben proactief”

“Begin met het einde voor ogen”

“Doe belangrijke zaken eerst” (First things first!)

“Denk win-win”

“Probeer eerst te begrijpen, dan begrepen te worden”

“Creëer synergie”

“Houd de zaag scherp”

Ik ben uniek!

Kinderen mogen zijn wie ze zijn. Ieder kind is uniek en mag dit zijn op de Sint Liborius.  In zowel hart, hoofd als handen schuilen talenten. Kinderen mogen deze talenten ontplooien om in de toekomst hun droom te kunnen nastreven. Hiervoor hebben ze kennis en een heel stel vaardigheden nodig zodat ze hun dromen en talenten op een hoger niveau kunnen tillen. Op school krijgen ze deze kennis aangereikt en oefenen ze alle vaardigheden die nodig zijn om dit te bereiken. 

Leren is de mogelijkheid nieuwe kennis te verbinden met de reeds aanwezige kennis. Kinderen leren het best als ze bevestigd worden in wat ze goed doen, als ze succes ervaren: ik kan het! Ze worden zelfbewust, vertrouwen op eigen kunnen en voelen zich competent. Met elk bevestigd succes kunnen ze zelfverzekerder worden en wordt het vertrouwen in hun intuïtie groter. Leerlingen voelen zich veilig en dagen zichzelf uit om meer te leren. Ze leren het beste uit zichzelf te halen. Ons onderwijs is zoveel als mogelijk afgestemd op de cognitieve -, sociaal-emotionele ontwikkeling en (specifieke) onderwijsbehoeften van elke leerling.  

Ik ben proactief

Op de Sint Liborius leren we de kinderen ‘het zelf te doen. Kinderen leren verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leven, werken en leren. Ze zijn proactief en onafhankelijk van een ander. Ze hebben het lef om zelfstandig keuzes te maken. Zij kunnen op eigen benen staan, nemen verantwoordelijkheid en redden zichzelf in het leven.  Een kind die het zelf leert doen, durft niet alleen hulp te vragen, maar ook te geven en te accepteren. Ze schatten hun mogelijkheden beter in en kennen zichzelf.  Ze kunnen probleemoplossend te werk gaan, samenwerken, doorzetten en weten wat ze willen bereiken.

Leren het zelf te doen is inherent aan één van de basisbehoeften van de mens: autonomie. De behoefte dat je mag ervaren dat je iets kan, iets zélf kan, zonder (al te veel) hulp en dat je de vrijheid hebt om iets te kiezen. Het werkt motiverend voor kinderen als ze zelf beslissingen mogen nemen en mogen kiezen. Kinderen nemen actief deel in het onderwijsleerproces en zijn betrokken bij hun eigen leren, werken en leven.

Probeer eerst te begrijpen, dan begrepen te worden

Een mens heeft er behoefte aan om gezien te worden door een ander mens, om begrepen te worden. Ze willen relaties aangaan en daarin van betekenis zijn: ze doen ertoe. Ze willen het gevoel hebben dat ze gewaardeerd worden en ‘erbij horen. Kinderen leren bij ons in een veilige omgeving hoe ze met elkaar om kunnen gaan, proberen daarbij eerst te begrijpen dan pas begrepen te worden en hebben respect voor elkaar. Ze horen erbij, zijn welkom en kunnen/ mogen/ willen samen spelen, leren en werken. Ze leren zichzelf goed kennen, kunnen luisteren naar een ander, staan open voor elkaars mening, maar ontwikkelen ook een eigen mening.

“Doe belangrijke zaken eerst( “First things first”)

Om het beste uit het leven te kunnen halen, komen mensen vaak tijd te kort. Het is belangrijk de juiste keuzes te leren maken, zodat we alle tijd die we hebben optimaal benutten. Kinderen leren op school hoe zij deze keuzes kunnen maken. Prioriteiten leren stellen, weten wat belangrijk is en lef zijn nodig om de belangrijke zaken eerst te kunnen doen.

Creëer synergie

We zijn niet alleen op de wereld! Samen zijn we sterker, vinden we op de Sint Liborius. In samenwerking komen mensen tot ideeën en mogelijkheden die ze alleen niet bedenken. Het ontwikkelen van sociale vaardigheden is een belangrijk aspect van het leren leven met andere mensen. Kinderen krijgen de kans te leren van en met elkaar om zo het beste uit zichzelf te halen.

Begin met het einde voor ogen

Kinderen zijn de toekomst en moeten worden voorbereid op beroepen die nu nog niet eens bestaan. De samenleving ondergaat een transformatie: van een industriële naar een kennissamenleving: kennis is altijd en overal voor handen. Kinderen zijn ‘digital natives: ze groeien op in een digitaal tijdperk en ontdekken, geheel onbevangen, nieuwe ontwikkelingen en toepassingen. Ze leren in school, maar ook daarbuiten. Kinderen moeten daarom leren leven, werken én leren in deze diverse, globaliserende en met media en technologie doordrenkte kennissamenleving.

Op de Sint Liborius willen we dat kinderen klaar zijn voor hun toekomst! De leerlingen ontwikkelen ‘21st Century Skills: 7 vaardigheden die de kinderen toekomstbestendig maken.  

1-Kinderen zijn communicatief vaardig 
2-Kinderen kunnen samenwerken.
3-Kinderen ontwikkelen digitale geletterdheid.
4-Kinderen zijn creatief
5-Kinderen denken kritisch
6-Kinderen hebben probleemoplossend vermogen
7-Kinderen hebben goede sociale en culturele vaardigheden


Houd de zaag scherp

Kinderen hebben recht op het beste onderwijs en de beste leerkrachten! De Sint Liborius is een lerende organisatie en is daarmee in staat zich aan te passen aan een voortdurend veranderende omgeving door scholing, ontwikkeling en initiatief te stimuleren. We streven ernaar van goed naar beter naar best te gaan en houden daarmee onze zaag scherp!

De leerkracht is eigenaar van zijn eigen kwaliteit: kwaliteit, dat ben je zelf!

Een leerkracht op de Sint Liborius reflecteert op zichzelf, ontwikkelt zich en leert continu, strevend naar ‘persoonlijk meesterschap. Zij* is gepassioneerd voor het lesgeven, authentiek, heeft humor, is belangstellend naar en betrokken bij haar leerlingen.  Daarnaast bezit zij* de benodigde vakkennis en boeit leerlingen met de leerstof. De leerkracht leert kinderen om het zelf te doen, is positief, durft los te laten en toont vertrouwen in het kunnen van een leerling.

Een leerkracht op de Sint Liborius is een ‘didactisch coachen weet hoe ze* het beste uit haar* leerlingen kan halen. Ze* her- en erkent talenten. Ze* schept een goede werksfeer in de groep, biedt structuur en maakt effectieve keuzes die het beste zijn voor leerlingen. Ze* heeft een onderzoekende houding en durft in haar* zoektocht naar ‘wat werktvoor leerlingen buiten de geijkte paden en vaste methodische programmas te treden. Ze* geeft instructie volgens het activerende directe instructiemodel in de lessen en kan op verschillende manieren differentiëren, om zo recht te doen aan de unieke onderwijsbehoeften van een leerling. Ze* zorgt ervoor dat elke leerling optimaal kan leren. * lees ook hij of zijn

Visie op Leren

In ons onderwijs creëren we een perfecte balans tussen leerling en leerkracht. 

Zowel leerling als leerkracht staan centraal als held in het onderwijsverhaal wat ze samen in 8 jaar schrijven.

Een perfect balans betekent dat leerlingen ruimte krijgen om zelf te leren, maar dat een leerling ook leert van de leerkracht. 

Wij gaan uit van Spelend en Onderzoekend leren (leerlingen leren zelf) en Sturend Leren (de leerling leert van de leerkracht)


Er is een opbouw van Spelend Leren in groep 1 t/m 4 naar Onderzoekend Leren in groep 5 t/m 8. Sturend leren is door de gehele school terug te zien in ons onderwijs. 

Onderstaande posters geven weer wat onze uitgangspunten zijn bij het vormgeven van dit leren in ons onderwijs. Deze uitgangspunten ziet u terug in alle groepen. 

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT