Opbrengsten van ons onderwijs

Alles wat kinderen leren, zijn voor ons opbrengsten. Opbrengsten van onderwijs zijn niet altijd en alleen maar zichtbaar of meetbaar met toetsen. Opbrengsten zijn veel meer! Kwaliteit van onderwijs is dan ook niet altijd af te meten aan toetsen en getallen.

Graag verwijzen we naar de website: www.scholenopdekaart.nl

Als u daar in het zoekvenster de naam van de school intypt, komt u terecht bij een schoolvenster. Dit schoolvenster biedt u inzicht in de resultaten en opbrengsten van onze school. De gegevens die u hier vindt, zijn afkomstig van DUO (de overheid), Inspectie van onderwijs en onszelf. Waar nodig hebben wij een toelichting gedaan op cijfers en feiten. Zo biedt dit schoolvenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze schoolprestaties. 

Rapporten 
De opbrengsten en de effecten van ons onderwijs schrijven wij in een 'rapport'. Leerlingen krijgen 2 x per schooljaar een rapport; in de maanden februari en juli. Groep 1 alleen in juli. Het rapport is een losbladig systeem en wordt in een map meegegeven naar huis. Daarnaast vertellen wij u tijdens oudergesprekken hoe uw kind(eren) ervoor staat. 

(LOVS) toetsen
Wij zien toetsen als een hulpmiddel om inzichtelijk te krijgen waar kinderen staan en wat ze geleerd hebben. We nemen toetsen af passend bij onze methode, maar ook landelijk genormeerde toetsen. Deze laatste zijn onafhankelijk en bieden vergelijkingsmateriaal met andere scholen. Groep 8 doet elk jaar mee aan de Eindtoets Basisonderwijs. 

Wij ZIEN kinderen!
Twee keer per jaar vullen we een ZIEN vragenlijst in. Een speciaal systeem waarbij de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen in kaart kan worden gebracht. De leerlingen vanaf groep 5 vullen een leerling vragenlijst in, de leerkrachten van alle groepen vullen een leerkracht vragenlijst in. Aan de hand van deze gegevens (opbrengsten), gaat de IB-er in gesprek met leerkrachten en leerkrachten met kinderen. Zo hebben (en houden) we goed zicht op de ontwikkeling van kinderen op sociaal emotioneel gebied. 

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT